visie

Broederskap in aksie

Die vestigers van die Afrikaanse Hoër Seunskool het na 1930 met dieselfde erns en vasberadenheid as hulle voorgangers – die stigters van die Afrikaanse Hoërskool in 1920 – hulle skool uitgebou.
Die vraag is nou: Wie gaan sorg dat Affies in die volgende eeu ‘n baken van hoop vir toekomstige geslagte bly? Die antwoord is eenvoudig: Die toekoms van ons skool lê in die hande van die huidige Affies, maar beslis ook in die hande van almal wat die vrugte gepluk het van die skool se vormende waarde.
Kenmerkend van die seuns van AHS was nog altyd hulle lojaliteit teenoor hulle skool en hulle mede-skoliere. In ‘n gees van broederskap ondersteun die Affie-seuns mekaar steeds deur dik en dun – ook lank nadat hulle skooljare verby is.
Ons voorgangers het vir geslagte lank hul deel gedoen om die Afrikaanse Hoër Seunskool as een van die bekendste en beste skole in ons land te vestig.
Hier volg enkele projekte wat die afgelope paar jaar uit eie fondse finansier is:
1. Rekenaarsentrums en kafeteria (2013/2014)
2. ‘n Kleiner hokkie-astro vir oefeninge (2017)
3. ‘n Wandellaan voor die skool en die algemene opknapping van die infrastruktuur in hierdie area (2018)
4. Restourasie van Huis Pannevis se oorspronklike westelike ingang (2018/2019)
5. Herbouing van die orrel op die skoolsaal se verhoog (2019)
Projekte wat vir die afsienbare toekoms beplan word, sluit in:
1. ‘n Nuwe “Appelkas” (verversingspunt en onthaallokaal) en telbord by die A-veld
2. ‘n Nuwe ontvangsarea wat die beeld van die skool komplementeer
3. Ekstra fasiliteite om beter in die groot vraag na koshuisinwoning te voorsien
In die heersende ekonomiese klimaat, vind die skool dit toenemend moeiliker om wêreldklasfasiliteite slegs uit skoolfonds daar te stel en in stand te hou en ook om aantreklike aanbiedings aan die beste onderwysers te maak.
Die Affie 100 Fonds Trust gee in die eerste plek aan oud-Affies die geleentheid om ‘n helpende hand na ‘n jonger broer – ‘n huidige of toekomstige Affie – uit te steek, sodat hy ook die voordeel uit ‘n eersterangse opvoeding kan put.
In die tweede plek gee die Fonds sy oud-leerlinge die geleentheid om verligting te bring aan die minderbevoorregte kinders van Laerskool Nicolaas Smit. Uit dankbaarheid vir al die seën wat Affies deur die jare ontvang het, voorsien ons daagliks ‘n gebalanseerde bord kos aan meer as 300 kinders uit hulpbehoewende huise.
In die derde plek kan oud-Affies deur hul ondersteuning van die Affie 100 Fonds Trust ‘n bydrae lewer om die prestasie van leerlinge in ander mindergegoede Afrikaanse hoërskole te verbeter deur die beskikbaarstelling van onderrighulpmiddels en die voorsiening van afstandsonderrig.
Indien u nog nie tot die Affie 100 Fonds bygedra het nie, nooi ons u opnuut uit om oorweging aan die saak te skenk. ’n Belastingvrystellingsertifikaat kan uitgereik word.
Klik op die volgende skakel om ‘n bydrae te lewer: https://affie100.co.za/ondersteun-die-fonds/
Vir eenmalige skenkings:
Trust se bankbesonderhede:
Bank: FNB
Rekeningnaam: Affie 100 Fonds Trust
Takkode: 259745
Rekeningnommer: 62682381456
Verwysing: Naam en van

Vir debietorders of ander navrae:
admin@affie100.co.za
012 030 0503
Die toekoms van Affies lê in ons hande.
Laat daar lig wees.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email